கம்மவார் மக்களின் நீண்ட நாள் தேடலுக்கு ஓர் நிரந்தர தீர்வு KSK Matrimony

எங்களது திருமண தகவல் மையத்தில் தற்பொழுது பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நன்கு படித்த அழகான வரன்கள் (Doctors, Engineers, Govt Officials & Foreign Setteled Profiles ) உள்ளன. தங்களுடைய மகன் / மகள் /சகோதர, சகோதரிகள் / உறவினர்களுக்கு KSK தி௫மண தகவல் மையத்தில் பதிவு செய்து பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

Forgot Password Assistance

Enter Your Regsitered Email ID (or) Mobile No *

Qns : I forgot my registered Email ID. What should I do?

: If you have forgotten your Uregistered Email ID and can’t remember it at all, please feel free to contact us 744 85 50000 / 744 86 50000 or mail us through [email protected].

Qns : How do I Login?

: Enter your "User ID" and "Password" in the respective boxes and Click on the "Login" button to login to your account.

Qns : Why is the message "Invalid User ID / Password" being displayed when I try to login?

: You could have received these messages due to any of the below reasons.

  • You might have entered incorrect spelling
  • Unnecessary spaces in the User ID typed. Ensure that you don’t add any spaces
  • Do not try to login with your Email ID.