கம்மவார் மக்களின் நீண்ட நாள் தேடலுக்கு ஓர் நிரந்தர தீர்வு KSK Matrimony

எங்களது திருமண தகவல் மையத்தில் தற்பொழுது பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நன்கு படித்த அழகான வரன்கள் (Doctors, Engineers, Govt Officials & Foreign Setteled Profiles ) உள்ளன. தங்களுடைய மகன் / மகள் /சகோதர, சகோதரிகள் / உறவினர்களுக்கு KSK தி௫மண தகவல் மையத்தில் பதிவு செய்து பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
kammavar naidu matrimony

Login

Let’s get started now!

Login and find your life partner

Forgot Password
Qns : How do I Login?

: Enter your "User ID" and "Password" in the respective boxes and Click on the "Login" button to login to your account.

Qns : Why is the message "Invalid User ID / Password" being displayed when I try to login?

: You could have received these messages due to any of the below reasons.

  • You might have entered incorrect spelling
  • Unnecessary spaces in the User ID typed. Ensure that you don’t add any spaces
  • Do not try to login with your Email ID.

Qns : I forgot my User ID / Password. What should I do?

: Click on the Forgot Password link in the page, (just near to login) provide your registered Email ID. You will receive a mail with your login details. Incase if you have forgotten your registered Email ID and can’t remember it at all, please feel free to contact us 744 85 50000 / 744 86 50000 / 744 87 50000 / 744 89 50000.

Qns : I have entered the correct user Id and password but can’t login, what should I do?

: The reason for this could be related to your Internet Browser. If you are using Chrome, please try the following to resolve your problem :

  • Open your browser first.
  • Press Shift+Ctrl+Delete key at once.
  • You will get a pop up window with clear browsing data button.
  • Click on the button to remove browser histories.
  • Then try browsing kskmatrimony.com again